+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

svet staršev

Želene vzgojno-izobraževalne cilje bomo dosegali v sodelovanju med šolo in starši:

  • na urah pri pouku,
  • na govorilnih urah,
  • na roditeljskih sestankih,
  • z aktivnim sodelovanjem staršev pri prireditvah oddelka, pri dnevih dejavnosti, sprostitvenih dejavnostih in ekskurzijah.

ODDELČNE SKUPNOSTI STARŠEV spremljajo delo oddelkov. Starši dajejo predloge za dodatne aktivnosti oddelčnih skupnosti, spremljajo napredek svojih otrok, se seznanjajo z dogodki, življenjem in delom oddelka. Predlagajo nadstandardne storitve in dajejo soglasje k nadstandardnim programom.

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, kjer starši izražajo svoje interese, pobude, predloge in mnenja ter vprašanja v zvezi z delovanjem šole.

Dva predstavnika staršev iz sveta staršev šole in en predstavnik iz sveta staršev vrtca sta izvoljena v svet zavoda.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa šole, vzgojnega načrta, pravilih šolskega reda, da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, lahko oblikuje delovne skupine in se povezuje v regionalne aktive.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo oziroma potrdijo na roditeljskem sestanku.

Mandat staršev v svetu staršev je po Poslovniku sveta staršev, sprejetem 14. 3. 2019, eno (1) leto brez omejitve glede števila mandatov.

Člani sveta staršev, potrjeni oziroma izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih v šolskem letu 2022/23, so:

1. aMarko Polak5. cNadja Klančnik  
1. bNina Herman6. aBoštjan Herodež             
1. c Domen Vrankar6. bAnja Stergar
2. aMenaf Sinanix
2. bDenis Hren7. aJolanda Tominšek           
3. aAlja Stepišnik7. bTina Lorger
3. bNeli Novak        7. cKristijan Lamot
3. cIvana Koren8. aTanja Gostečnik              
4. aJanja Vedenik8. bNina Korošec
4. bMatjaž Debelak8. cAndrejka Lah
4. cKatjuša Stepišnik9. aMiran Kramar
5. aAleksandra Tisom           9. bJernej Prodnik   
5. b Damir Simonović            9. bJernej Prodnik

Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Prebold

Dostopnost