Šola

Šola

Šola zjutraj

 

Naložbo SIO 2020 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo NA-MA POTI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Igrišče

Igrišče

Za športne aktivnosti

 

Naložbo SIO 2020 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo NA-MA POTI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vhod v šolo

Vhod v šolo

Glavni vhod

 

Naložbo SIO 2020 sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Naložbo NA-MA POTI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Obvestila
Urniki
Novice
Jedilnik
Debeli Rtič
Debeli Rtič
Tretji dan, 1. 12. 2021 Ena izmed potrebnih veščin v življenju je tudi prilagajanje različnim situacijam. V tem smo se na tretji dan našega bivanja...
Preberi več
V mesecu septembru, oktobru in novembru je potekalo tekmovanje iz znanja logike. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 75 učencev od 4. do 9. razreda. Dobitniki...
Preberi več
EKOCI na naši šoli
EKOCI na naši šoli
Naša šola je v letošnjem šolskem letu vključena v projekt Eko civilne iniciative Slovenije (EKOCI). Cilj projekta  je ozaveščanje  učencev o pomenu samooskrbe, trajnostni prihodnosti...
Preberi več
Jesenske bralne čajanke
Jesenske bralne čajanke
V šolski knjižnici tudi v jesenskem času potekajo bralne čajanke. Gospe kuharice nam skuhajo planinski čaj in dodajo piškotke, mi pa poslušamo zgodbice in se...
Preberi več
ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA, oktober 2021
ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA, oktober 2021
V  letošnji jesenski akciji zbiranja odpadnega papirja smo bili zelo pridni, saj smo zbrali kar 15 ton papirja. Najbolj uspešna oddelčna skupnost na razredni stopnji...
Preberi več
Obisk TEHNOPARK-a, 8. razredi
Obisk TEHNOPARK-a, 8. razredi
20. 10. 2021 smo se osmi razredi odpravili na izlet v Tehnopark Celje. Razdelili smo se po razredih, nato pa še po skupinah, kot pri...
Preberi več

COVID NAVODILA

COVID NAVODILA

Cilj in način izvedbe pouka od 1. 9. 2021 do nadaljnjega je, da le-ta poteka čim bolj učinkovito in brez okužb, zato je poleg poučevanja in vzgajanja naša glavna skrb, da se v okviru kadrovskih in prostorskih zmožnostih ravnamo po priporočilih NIJZ (model B).

Po dogovoru na sestanku učiteljskega zbora smo se odločili, da bomo pouk organizirali po naslednjih navodilih:

 1. Vsi, zaposleni in učenci, se seznanijo z ukrepi za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.
 2. V šolsko stavbo vstopajo le zdravi učenci in zaposleni.
 3. VSTOP V ŠOLO:
 • Učenci od 1. do 3. razreda vstopajo v šolo z zahodne strani (pri hotelu). Vrata so od 7.30 dalje zaklenjena.
 • Učenci od 4. do 9. razreda vstopajo v šolo z notranjega dvorišča (severna stran), in sicer med 7.00 in 7.25. Tudi ta vrata so od 7.30 dalje zaklenjena.
 • Zaposleni vstopajo skozi vrata na vzhodni strani (glavni vhod). Ta vrata so odklenjena med 6.00 in 7.30.
 • Starši se za vstop najprej dogovorijo z učiteljem ali razrednikom. Na glavnem vhodu starši počakajo na učitelja, s katerim so dogovorjeni. Ob vstopu se vpišejo v evidenco obiskovalcev in oddajo izjavo PCT.
 • Ostali obiskovalci se za vstop dogovorijo v tajništvu – 03 /70 36 420. Ob vstopu na glavnem vhodu (vzhodna stran) se vpišejo v evidenco obiskovalcev in oddajo izjavo PCT.

 

 1. Na vseh treh vhodih je nameščen brezstični razkuževalnik za roke, opozorilo za uporabo maske in izpolnjevanje PCT-pogojev.
 2. Učenci od 4. do 9. razreda začnejo uporabljati novo garderobo v kletnih prostorih.
 3. Celotno izobraževalno delo se izvaja v šoli. Tako na razredni kot na predmetni stopnji poteka pouk pri večini predmetov v matičnih učilnicah. Pouk vzgojnih predmetov na predmetni stopnji, pouk v manjših učnih skupinah pri SLJ, MAT in TJA ter vsi izbirni predmeti potekajo v za to določenih učilnicah, prav tako dopolnilni in dodatni pouk ter interesne dejavnosti.
 4. Učenci se med odmori zadržujejo v matični učilnici. Ob vsakem premiku iz učilnice uporabljajo maske (na hodnikih, v garderobi, na stranišču, v jedilnici, na poti do športnih dvoran, knjižnice ipd.). Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo masko tudi med poukom, razen pri športu. Za gibanje po šoli velja, da se držimo desne strani. V jedilnici in v nekaterih učilnicah je s črtami določeno, kje učenec čaka.
 5. Učenci hodijo na stranišče posamično, lahko tudi med poukom. Učenci oddelkov 1. razreda uporabljajo stranišče poleg učilnice 1. a, učenci 2. razreda pa stranišče poleg 2. a. Učenci 3. in 5. razreda uporabljajo stranišče poleg 3. b, učenci 4. razreda pa stranišče poleg 4. b. Starejši učenci, ki imajo matične učilnice v pritličju, uporabljajo stranišče v pritličju predmetne stopnje, preostali pa stranišče v nadstropju predmetne stopnje.
 6. Učitelji športa pridejo po učence v matično učilnico in jih odpeljejo v garderobo. Priporočeno je izvajanje športa na zunanjih površinah. Šport se izvaja po oddelkih glede na prostorske in kadrovske zmožnosti.
 7. Učenci pri obisku knjižnice sledijo urniku oddelkov.
 8. Pouk ISP se izvaja z učenci istega razreda. Učenci od 6. do 9. razreda uporabljajo maske pri ISP.
 9. Pri organizaciji dogodkov učence razporedimo tako, da so med razredi večje medsebojne razdalje. Maske uporabljajo vsi učenci od 1. do 9. razreda. Dogodke organiziramo za manjše število učencev, da lahko zasedemo večjo površino.
 10. Učitelji v učilnicah nosijo masko. Med odmori ostajajo v učilnicah oz. naredijo menjavo z učiteljem, ki prevzame razred. Učitelji v manjših učnih skupin, vzgojnih in izbirnih predmetov pridejo po učence v matično učilnico in jih tudi pripeljejo nazaj. Enako velja za interesne dejavnosti.
 11. Učitelji skrbijo za redne »minute za zdravje«, pri čemer učence tudi osveščajo o pravilnem izvajanju ukrepov. Skrbijo za večkratno prezračevanje prostorov, umivanje rok z milom in vodo ter po potrebi za razkuževanje rok in površin.
 12. Med glavnim odmorom ostane prvih 10 minut z učenci učitelj, ki je bil z njimi 2. šolsko uro. Za razdelitev malice poskrbijo reditelji, ostali učenci sedijo na svojem mestu. Ob 9.15 učitelj odide iz razreda, vrata pusti odprta, na hodniku pa prevzamejo nadzor dežurni učitelji.
 13. Učitelj OPB pride v šolo ob 9.00 in zamenja razrednika v času malice. Učencem razdeli malico in poskrbi za zračenje učilnice ter razgibavanje, od 3. ure dalje pa tisti, ki nimajo pouka, nudijo pomoč učencem z učnimi težavami, poskrbijo za morebitne menjave učiteljev v razredu ali opravljajo druge naloge.
 14. Čas kosila in odhoda domov:
 • razredna stopnja: Po končanem pouku učitelj učence, ki niso naročeni na kosilo in niso v OPB, pospremi do garderobe, v razred pa pride učitelj OPB. Učence pelje na kosilo glede na časovni razpored. Z njimi je ves čas kosila, nato gredo skupaj nazaj v učilnico. Učence vozače ob 13.00 pospremi na spodnji hodnik, kjer učence prevzame dežurni učitelj in jih odpelje na avtobusno postajališče. Učitelji, ki imajo OPB oz. spremstvo vozačev, so ves čas s svojimi učenci. Skrbijo za to, da se skupine med seboj ne mešajo (na hodnikih, na stopnišču, v koloni za kosilo, na igrišču ipd.);
 • predmetna stopnja: Za čas kosila in odhoda domov skrbijo štirje dežurni učitelji. En dežurni skrbi za garderobo in odhod učencev skozi vrata na severni strani. Drug dežurni skrbi za red v vrsti za kosilo. Preostala dva dežurna skrbita za red v jedilnici in učence usmerjata k čisti in prazni mizi. Skrbita za to, da se razredi med seboj ne mešajo. Ko se vsi najedo, štirje dežurni učitelji pospremijo svoje razrede v varstvo vozačev in čakajočih (6. razred: GEO, 7. razred: FIZ, 8. razred: MAT2, 9. razred: ZGO).

 

 1. Učenci, ki niso naročeni na kosilo, nimajo več nobene dejavnosti in niso vozači, gredo domov. Tisti učenci, ki čakajo na prevoz ali na dejavnost in nimajo kosila, odidejo takoj po pouku v učilnico za varstvo. Za ostale velja, da gredo z učiteljem, ki jih je imel zadnjo uro, v jedilnico takoj po končanem pouku (večinoma je to po 5. uri, izjemoma po 6. uri). Oddelek se usede za svojo mizo. Po kosilu učenci, ki nimajo več nobenih dejavnosti in niso vozači, odidejo domov. Vozači in tisti, ki čakajo na naslednjo uro pouka, odidejo skupaj z dežurnim učiteljem v učilnico.
 2. Ob 12.40 gredo čakajoči učenci k naslednji uri (7. ura). Ob 12.55 učenci pospravijo učilnico, nato pa dežurni učitelji pospremijo vozače v garderobo. Od tam gredo skupaj na avtobusno postajališče. Učitelji počakajo, da vsi učenci vstopijo v avtobus.
 3. Tisti učenci, ki imajo v času kosila glasbeno šolo, gredo na kosilo ob 12.55 in se usedejo vsak za svojo mizo. Če je med njimi kakšen učenec vozač, naj ima s seboj vse, da lahko gre potem na avtobus.
 4. Učenci vozači imajo prevoz v šolo po običajnem urniku.
 5. Interesne dejavnosti v večini izvajamo z enim razredom. Kjer je to nemogoče, poskrbimo za ustrezno medosebno razdaljo.
 6. Sodelovanje s starši: Individualne govorilne ure potekajo preko telefona, preko elektronske pošte, po predhodnem dogovoru pa tudi v živo ob upoštevanju ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za okužbo.
 7. En strokovni delavec mora biti ves čas pouka na voljo, da lahko v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja učitelja prevzame njegov oddelek.

 

UKREPI PRI POSLABŠANJU ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI UČENCU

Če učenec kaže znake bolezni (kašljanje, kihanje in povišana telesna temperatura nad 37 °C), ga takoj premestimo v vnaprej določen prostor (kabinet za DSP), kjer je ločen od ostalih učencev in pod nadzorom odrasle osebe. Učenec nosi masko. O dogodku takoj obvestimo vodstvo in starše. Ob prihodu starša učenca pospremimo do vhoda, pri čemer poskrbimo, da ne pride do križanja z drugimi osebami. Učenčeve stvari strokovni delavec preda staršu. Po odhodu učenca se obvesti čistilko zaradi ustreznega čiščenja in razkuževanja prostorov.

UKREP PRI POSLABŠANJU ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI ZAPOSLENEM

Ob znakih oz. sumu na bolezen si izmerite telesno temperaturo. Če je višja od 37° C, obvestite vodstvo in čim prej zapustite delovno mesto. Pokličite osebnega zdravnika ali dežurno ambulanto ter ukrepajte po njihovih navodilih ter obvestite vodstvo.

 

KONTAKTI OBVEŠČANJA ODGOVORNIH OSEB:

 • Vesna Kumer: 040-598-958
 • Ana Nežka Rajh: 040-801-664
 • TAJNIŠTVO: 03-703-64-20
 • Peter Žurej: 03-703-64-21

Pridržujemo si pravico do spremembe akcijskega načrta.

V Preboldu, 31. 8. 2021

 

Pripravila:  Vesna Kumer

Peter Žurej, ravnatelj

 

Galerije

GALERIJA: Igriva arhitektura
GALERIJA: Igriva arhitektura
GALERIJA: Državno tekmovanje iz Logike 2019
GALERIJA: Državno tekmovanje iz Logike 2019
Galerija: Zaključni koncert zborov 2019
Galerija: Zaključni koncert zborov 2019
GALERIJA: Teden otroka- Kulturni dan, šola nekoč
GALERIJA: Teden otroka- Kulturni dan, šola nekoč