+ 386 3 7036 420 os.prebold@sola-prebold.si

razširjeni program rap 2024/2025

RAZŠIRJENI PROGRAM – RaP

Kaj je razširjeni program?

Nov koncept razširjenega programa zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

 • jutranje varstvo,
 • podaljšano bivanje,
 • dopolnilni pouk in dodatni pouk,
 • neobvezne izbirne predmete,
 • interesne dejavnosti,
 • individualno in skupinsko pomoč,
 • kolesarski izpit.

Zgoraj omenjene organizacijske oblike se bodo izvajale drugače kot do sedaj. Učenci bodo na drugačne načine poglabljali, nadgrajevali cilje rednega programa, razvijali svoje interese, sposobnosti, kritično mišljenje, se navajali na sodelovanje z drugimi in na aktivno preživljanje prostega časa.

Izbira oz. vključitev v dejavnosti je prostovoljna, dejavnosti se ne ocenjujejo.

Kaj je namen razširjenega programa?

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem omogočiti zdrav in celostni osebnostni razvoj. To lahko dosežemo spodbudnim učnim okoljem, ki upošteva posameznikove zmožnosti, interese, talente in potrebe.

Njegovi ključni oz. najpomembnejši cilji so:

 • Nadgradnja oz. poglabljanje ciljev obveznega programa na drugačne načine;
 • večja aktivnost učencev;
 • večja izbirnost in sodelovanje;
 • razvijanje različnih interesov, spretnosti, znanj;
 • razvijanje ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja …;
 • razvijanje delovnih navad;
 • razvijanje sodelovanja z drugimi;
 • navajanje na aktivno preživljanje prostega časa.

Področja razširjenega programa

Program zajema tri glavna področja:

 • GIBANJE IN ZDRAVJE
 • KULTURA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA
 • UČENJE UČENJA

Vsa tri področja bomo z novim programom razvijali na različne načine.

Razširjeni program razredna stopnja (1. do 5. razred)

Dejavnosti RaP-a se bodo za učence 1. in 2. razreda izvajale pred poukom od 5. 30 do 7.30 ter po pouku za učence od 1. do 5. razreda. Dejavnosti bodo izbirne (opisi spodaj, čas izvajanja na prijavnicah) ali pa bodo določene za posamezen razred in jih bodo učenci obiskovali, če bodo takrat ostajali v šoli.

Gremo na kolo je dejavnosti, ki je namenjena vsem učencem 4. razredov in je zanje obvezna, da lahko opravijo kolesarski izpit v 5. razredu. Izvajala se bo enkrat tedensko 6. šolsko uro v času po pouku.

Dejavnosti za šolsko leto 2024/2025: 1.–5. razred

Razširjeni program predmetna stopnja (6. do 9. razred)

Učenci lahko izbirajo med več ponujenimi dejavnostmi, ki se bodo izvajale po pouku. Dejavnosti zajemajo področje gibanja, kulture, umetnosti, učenja in širjenja znanja. Urnik izvajanja dejavnosti na predmetni stopnji bo znan naknadno.

Dejavnosti za šolsko leto 2024/2025: 6.–9. razred

*Zaradi nepredvidljivih okoliščin se lahko urnik dejavnosti spremeni s pričetkom šolskega leta 2024/2025.

Dostopnost