Pravila


Svet Osnovne šole Prebold je v skladu z 31. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS 102/2007 z dne 9.11.2007) na svoji 11. seji dne 22. 4. 2009 sprejel

HIŠNI RED OŠ PREBOLD

Hišni red ureja območja šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

1. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR
Šolski prostor , za katerega velja hišni red zajema šolske prostore v stavbi na Graščinski 7, parkirni prostor pred glavnim vhodom, šolsko igrišče z brežino, poti ob šoli pred vhodom za 1. triletje, pločnik za šolsko zgradbo, ograjeno otroško igrišče in zelenice, skupaj 1372m2.

2. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE
Poslovni čas šole v času pouka je od 6. do 16.30 ure. Prostori šole so za potrebe uporabnikov za druge dejavnosti odprti do 19.00, telovadnic do 22.00. Uradne ure uprave in tajništva so vsak dan od 10. do 12. ure. Delovni čas poslovne sekretarke in hišnika je od 6. do 14. ure. Delovni čas kuhinjskega osebja in računovodskih delavcev je od 6.30 do 14.30 ure , delovni čas čistilk je od 14. do 22. ure.
Delovni čas učiteljev je neenakomerno razporejen. Določa ga urnik pouka, Letni delovni načrt šole in ostale dejavnosti po 119. členu ZOFVI.
Dopoldanske govorilne ure strokovnih delavcev so objavljene v Publikaciji šole. Popoldanske govorilne ure za razredno stopnjo so vsak drugi torek v mesecu od 17. do 18. ure, za predmetno stopnjo vsak drugi četrtek v mesecu od 17. do 18. ure.
V času počitnic so uradne ure vsako sredo od 8. do 10. ure.

3. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA
Pouk in druge dejavnosti , ki jih organizira šola potekajo v učilnicah , telovadnici , športni dvorani in drugih prostorih za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa ter na zunanjih površinah. Delo poteka tudi v obliki naravoslovnih, tehniških, športnih dnevih, ekskurzijah, šole v naravi, prireditev in tekmovanj. Udeležba na vseh športnih dnevih, ekskurzijah in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola po letnem delovnem načrtu obvezna za vse učence. Vsi prostori na šoli so označeni z imenom in priimkom osebe, ki v prostoru izvaja dejavnost.

Nadzor v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, opravljajo strokovni delavci šole v skladu z veljavnimi normativi in standardi. Šole je varovana z alarmnim sistemom in preventivnimi obhodi službe za varovanje podjetja Sintal.
Dejavnosti, ki se odvijajo v popoldanskem času v prostorih Osnovne šole Prebold, potekajo v dogovoru in odobritvijo vodstva šole. Organizatorji odgovarjajo za varnost na šoli in morajo poskrbeti za nadzor . Za nadzor v športni dvorani je odgovoren tudi hišnik.

4. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
Za zagotavljanje varnosti in preprečevanje nasilja se trudimo vsi delavci šole, pri tem sodelujejo tudi učenci. To dosegamo z različnimi aktivnostmi: dežurstvo strokovnih delavcev, z zagotovilom ustreznega števila spremljevalcev, z različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in vzgoje ter zagotavljanju varnosti pri izvajanju dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi in standardi, spoštovanja hišnega reda in pravil obnašanja.
Vsi zaposleni in uporabniki sprotno obveščajo odgovorne o pomanjkljivostih stavbe, tehničnih okvarah in poškodbah stavbe in prostorov šole.

5. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. V šoli delujemo v duhu dobrih gospodarjev, se obnašamo ekološko in ekonomično. Škodo, ki jo učenci ali uporabniki povzročijo, morajo poravnati sami. V šolskih prostorih in območju šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drugih drog. Prepovedan je vnos in uporaba pirotehničnih sredstev, nožev ali drugih nevarnih predmetov. Prav tako je prepovedano prinašanje cigaret, drog in nevarnih predmetov k dejavnostim, ki ji šola organizira zunaj območja šole.

Podrobnejša pravila za red in čistočo so navedena v pravilih šolskega reda.

SMO EKO ŠOLA , EKO FRAJERJI, NAJ TAKO TUDI OSTANE!

Predsednica sveta šole Ravnatelj
Janja Klančnik Oton Račečič


Vzgojni načrt

I. UVOD

Zakonska podlaga

Vzgojni načrt je oblikovan na podlagi:
- Zakona o osnovni šoli,
- učnih načrtov za posamezne predmete,
- priporočila MŠŠ o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne šole

Pomen vzgojnega načrta (v nadaljevanju: VZGN)

• spodbuja delovanje šole na ravni odnosov in vzpostavlja pozitivno klimo med vsemi vključenimi,
• je dogovor o enotnem vzgojnem delovanju vseh udeležencev v procesu vzgoje,
• je dogovor za premišljeno, organizirano, ciljno naravnano delovanje šole in vsakega zaposlenega v njej.

Veljavnost vzgojnega načrta: Vzgojni načrt velja od 1. 9. 2009.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

Z vzgojnim načrtom šola določi:

1. DOSEGANJE IN URESNIČEVANJA CILJEV IN VREDNOT

2. VZGOJNE DEJAVNOSTI

 • preventivne dejavnosti
 • vzgojne ukrepe
 • administrativne ukrepe

3. POHVALE IN NAGRADE

4. OBLIKE VZAJEMNEGA SODELOVANJA ŠOLE S STARŠI

III. DOSEGANJE IN URESNIČEVANJE CILJEV IN VREDNOT

1. Načini doseganja in uresničevanja ciljev

Za doseganje in uresničevanje ciljev osnovnošolskega izobraževanja bomo v šoli uresničevali cilje iz 2. člena ZOŠ in še:

 • zagotavljali kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo in pogoje za delo, ki bo omogočalo osebnostni razvoj učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njihove pozitivne samopodobe za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot, s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje,
 • Podpirali bomo pozitivno podobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da vsak prispeva k življenju v šoli, da bodo socialni cilji jasni, da bo skrb za zdravje skrb vseh,
 • z raznimi aktivnostmi, predavanji, ogledi in obiski bomo spodbujali skladni telesni, spoznavni, čustveni, moralni, duhovni in socialni razvoj posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti,
 • organizirali bomo različna srečanja, kjer bodo učenci s sodelovanjem razvijali medsebojno strpnost, spoštovanje, sprejemanje drugačnosti za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • ob državnih in kulturnih praznikih bomo organizirali proslave, prireditve in kulturne dejavnosti, s katerimi bomo razvijali zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujali državljansko odgovornosti,
 • s projekti, tekmovanji in sodelovanji bomo razvijali pri učencih pismenosti v slovenskem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih ter razgledanost na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju,
 • s samoevalvacijo bomo ugotavljali mednarodno primerljive standarde znanja,
 • razvijali bomo varno in spodbudno okolje za doseganje zastavljenih ciljev

2. Doseganje in uresničevanje vrednot

Vrednote so sestavni del vizije in poslanstva šole, ki zagotavlja dobro in kakovostno delo na šoli, iz katere bodo prihajali učenci z bogatimi izkušnjami, optimalno količino znanja in vedenja, z jasnim pogledom v prihodnost in z oblikovanimi moralnimi normami. Ta cilj lahko realizirajo le ljudje, ki so strokovno kompetentni, ki si prizadevajo za strpen in kooperativen odnos, ki medsebojno komunicirajo, ki si želijo napredka in vidijo spremembe optimistično. V šoli bomo v duhu časa in prostora zgradili svoj drugi dom.

3. Načela vzgojnega delovanja

Pri vzgojnem delu bomo upoštevali naslednja načela:
- načelo doslednosti
- načelo aktivnega sodelovanja učiteljev in učencev
- načelo sodelovanja s starši, lokalno skupnostjo
- načelo samoregulacije in samoovrednotenja
- načelo osebnega zgleda

IV. VZGOJNE DEJAVNOSTI IN DELOVANJE

1. PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

Šola bo šolsko delo in življenje v šoli organizirala tako:
- da se bodo učenci v šoli počutili varno,
- da bodo pri šolskem delu zavzeti in ustvarjalni in
- da bodo prevzemali odgovornost za svoje vedenje in sprejemali omejitve, ki jih določajo šolski red, pravila šole in morebitni posebni dogovori.

Pozornost bomo namenili:
- razvijanju pozitivne samopodobe,
- razvijanju solidarnosti, medsebojne pomoči in upoštevanje različnosti,
- razvijanju socialnih veščin in dobre medsebojne komunikacije,
- razvijanju občutljivosti za prepoznavanje vseh vrst nasilja in kako postopati v posameznih primerih,
- konstruktivnemu reševanju konfliktov,
- razvijanju moralnih vrednot,
- kritičnemu vrednotenju lastnega vedenja in vedenja vrstnikov ter prevzemanju odgovornosti.

2. SVETOVANJE IN USMERJANJE

Svetovanje in usmerjenja bo namenjeno učencem, njihovim staršem pri reševanju problemov, ki so povezani:
- z razvojem učenca,
- šolskim delom,
- z odnosi z vrstniki in odraslimi.

Usmerjanje in svetovanje bo lahko potekalo:
- v času šolskih obveznosti (ure oddelčne skupnosti, šolska svetovalna služba)
- v času izven pouka (govorilne ure učiteljev, šolska svetovalna služba).

O vsebini in ciljih svetovanja in usmerjanja za posameznega učenca se bodo dogovorili strokovni delavci na oddelčnih učiteljskih zborih, razrednik ali šolska svetovalna služba bo o tem obvestil starše.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da učenec potrebuje daljše spremljanje, usmerjanje in svetovanje v okviru šole, se s starši dogovori za čas, v katerem bo ta proces potekal.

V primerih, ko strokovni delavec presodi, da se pri učencu pojavljajo težave in oblike vedenja, ki jih šolska obravnava ne more omiliti, izboljšati ali odpraviti, bomo staršem predlagali strokovno pomoč v zunanjih ustanovah.

3. RESTITUCIJA

Restitucija je oblika vzgojnega ukrepanja, ki omogoča učencu, ki je s svojim ravnanjem povzročil materialno ali moralno škodo drugemu, skupini ali šoli, da to popravi. Učenec se v postopku restitucije sooči s posledicami svojega ravnanja, sprejme odgovornost za takšno ravnanje in poišče načine, s katerimi svojo napako popravi oziroma se z oškodovancem dogovori za načine poravnave.

V nasprotju s kaznovanjem poudarja pozitivno reševanje problemov.
Strokovni delavec predvsem spodbuja in usmerja proces restitucije. Ukrepi niso v naprej določeni, potrebno jih je smiselno povezati s povzročeno škodo.

4. MEDIACIJA

Mediacija je oblika ukrepanja, ki omogoča ob pomoči tretje osebe doseči razumsko spravo med učenci, ki so udeleženi v konflikt.

VZGOJNI UKREPI

Vzgojni ukrepi so posledica kršitev hišnega reda in pravil šolskega reda.
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole, ki skupaj oblikujejo predloge za rešitev.
Vzgojni ukrepi so: vpis v dnevnik, razgovor z razrednikom, razgovor s šolsko svetovalno službo ali ravnateljem, opravičilo, obvestilo staršem, ukinitev pravic učencu, družbeno koristno delo, povečan nadzor, dodatno spremstvo, odstranitev učenca od pouka, prešolanje učenca brez soglasja staršev na drugo šolo.

ADMINISTRATIVNI UKREPI

Administrativni ukrepi so vzgojni ukrepi, ki jih je s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli predpisal minister.
Le- ta določa izrekanje vzgojnih opominov, postopek izrekanja ter način izrekanja, obvestilo učencu in staršem, pripravo individualiziranega vzgojnega načrta.

Po izrečenem tretjem vzgojnem opominu šola lahko učenca prešola na drugo šolo brez soglasja staršev.

V. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

Ustne pohvale
Ustno so pohvaljeni učenci za prizadevnost pri enkratni ali dolgotrajni aktivnosti.

Pisne pohvale se podeljujejo za

 • prizadevnost in doseganje rezultatov pri šolskem in izven šolskem delu,
 • prizadevno delo v oddelčni in šolski skupnosti,
 • pozitiven zgled v oddelku in spoštljiv odnos do odraslih,
 • nudenje pomoči tistim , ki jo potrebujejo,
 • iz drugih razlogov, ki jih predlaga razrednik, mentor ali učiteljski zbor,

Pohvale podeli razrednik ob koncu šolskega leta od 1. do 9. razreda za delo v šolskem letu.

Pohvale učiteljskega zbora se podeljujejo učencem 9. razreda, ki so s svojim zglednim in aktivnim delovanjem pripomogli k lastnemu ugledu in ugledu šole v okolju.

Priznanja šole se podeljujejo za

 • večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem in izven šolskem delu, prizadevno delo v oddelčni , šolski skupnosti,
 • dosežena priznanja na področnih , državnih tekmovanjih iz znanja, natečajih,
 • spoštljiv odnos do sošolcev in odraslih.

Priznanja in pohvale učiteljskega zbora podeljuje ravnatelj na slovesnosti ob zaključku šolskega leta.

Odločitev za priznanje šole in pohvalo učiteljskega zbora sprejme na predlog razrednika učiteljski zbor.

Učencem, ki so dosegli priznanja in pohvale na različnih področnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih iz znanja, športa in natečajih v posameznem šolskem letu, podelimo le-ta na slovesni prireditvi v mesecu juniju. Učenci lahko prejmejo tudi knjižne nagrade.

VI. OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Delavci šole, učenci in starši oziroma skrbniki razvijajo vzajemno-sodelovalni odnos na vzgojnem področju. Vzajemno sodelujejo pri oblikovanju življenja in dela šole, različnih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, oblikovanju vzgojnega koncepta šole, oblikovanju akcij za izvajanje preventivnih vzgojnih dejavnosti. Skrbeli bomo za medsebojne odnose, kjer se ni potrebno pretvarjati in so starši vedno dobrodošli. Lahko prispevajo svoje zamisli in ideje v obliki formalnih in neformalnih srečanj.

Vključujejo se v reševanje problemov, ki jih imajo:

 • učenci ali skupina učencev,
 • kadar učenci kršijo vzgojna pravila šole.

V posameznih primerih, ko se starši oziroma skrbniki ne vključujejo v reševanje problemov povezanih z njihovimi otroki ali jih zanemarjajo, predlagamo naslednji postopek:

 • učitelj starše po telefonu obvesti o problemu in jih povabi v šolo na razgovor,
 • učitelj pisno povabi starše na razgovor,
 • ravnatelj pošlje staršem pisno povabilo s povratnico,
 • šola obvesti druge zunanje institucije.

Šola bo poleg običajnih oblik sodelovanja (roditeljski sestanki, govorilne ure) spodbujala medsebojno komunikacijo s starši v obliki neformalnih srečanj kot so dnevi odprtih vrat, nastopi za starše, pikniki, pohodi, izleti, okrogle mize in tematska srečanja. Svoje pobude, pohvale, zadovoljstvo s šolo lahko izrečejo v skrinjico »pohval in kritik« v pritličju šole.
Šola bo starše obveščala o dogodkih, ki zadevajo njihovega otroka ustno, po telefonu ali pisno.

Starši so šoli dolžni posredovati telefonsko številko, na kateri so vedno dosegljivi. Vsako spremembo so starši dolžni javiti razredniku.

Po telefonu, kot nujno obvestilo, bomo starše obvestili o dogodkih, ki zadevajo:
• bolezen ali poškodbo njihovega otroka,
• večjo materialno škodo,
• težje kršitve šolskega reda, ki posredno ali neposredno zadevajo njihovega otroka.
Če učenec zboli so starši dolžni še isti dan obvestiti šolo, da bo učenec odsoten.
Opravičevanje izostankov od pouka ureja 53. člen Zakona o osnovni šoli.

VII. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE

Vzgojni načrt Osnovne šole Prebold je temeljni dokument za delo na vzgojnem področju. Z njegovo realizacijo bomo uresničevali cilje iz 2. člena ZOŠ.

Naloge bodo med letom dopolnjevali s sklepi strokovnih organov šole, z okrožnicami in z navodili Ministrstva za šolstvo in šport in Zavoda RS za šolstvo ter s sklepi ustanovitelja.

Za realizacijo vzgojnega načrta so odgovorni vsi delavci šole.
Nosilci posameznih zadolžitev:

• SVET ŠOLE: Sprejme vzgojni načrt in poročilo
• UČITELJSKI ZBOR: Opravlja vzgojno-izobraževalni proces, oblikuje analize in smernice
• RAZREDNIKI: So odgovorni za vzgojno in ostalo delo v svojem oddelku
• STARŠI: Sodelujejo pri pripravi in oblikovanju vzgojnega načrta
• RAVNATELJ: Uresničuje, spremlja, zagotavlja in ugotavlja izvajanje VZGN

Vzgojni načrta je bil potrjen:

1. Na 2. seji sveta staršev 2008/09 dne 12. 3. 2009.

2. Na 11. redni seji sveta šole dne 22. 4. 2009

Ravnatelj
Oton Račečič


Svet šole Osnovne šole Prebold je v skladu s 60. e členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, štev. 102/2007 z dne 9.11.2007 na seji dne, 22. 4. 2009 sprejel

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ PREBOLD

Pravila šolskega reda obsegajo: dolžnosti in odgovornosti učencev, zagotavljanje varnosti, pravila obnašanja in ravnanja v šolskih in drugih prostorih, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev.
Oblikovali smo jih v sodelovanju strokovnih delavcev šole, učencev in staršev.

1. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Pravice in dolžnosti učenca smo opredelili na podlagi vzgojnega načrta. Te so:

 • da spoštuje pravila hišnega in šolskega reda,
 • spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola drugih učencev in delavcev šole,
 • v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,
 • varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-te namerno ne poškoduje,
 • učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice ter ima spoštljiv odnos do narave,
 • izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • zastopa šolo na tekmovanjih in prireditvah

2. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Varnost bomo zagotavljali z upoštevanjem sprejetih pravil in z naslednjimi aktivnostmi:

 • zagotavljamo varnost v šolskem prostoru (v poslopju šole in njeni okolici) v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 • varujemo in nadziramo vstopanje v šolo,
 • prepovedujemo zapuščanje šolskega prostora v času pouka,
 • v primeru avtobusnih prevozov učenci vstopajo in izstopajo na začetni in končni postaji, na drugih postajališčih le v primeru pisnega soglasja staršev,
 • učenci do 7 leta odidejo domov v spremstvu staršev oziroma skrbnikov ali starejših učencev nad 10 let starosti
 • občasno organiziramo vzgojno-izobraževalno delo v drugih oblikah organiziranega dela z učenci (lahko tudi individualno), in sicer z namenom, da se učencem zagotovi varnost ali nemoten pouk,
 • izvajamo različne dejavnosti z namenom, da varujemo učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, namernim poniževanjem.

Zaradi varnosti učenci v šolo ne prihajajo s kolesom z motorjem in z rolerji. V okolici šole (in po šolskem igrišču) ni dovoljena vožnja z motornim kolesom oziroma s kakršnimi koli prevoznimi sredstvi. Na avtobusnem postajališču in na šolskem avtobusu se morajo učenci vesti kulturno, v avtobus oz. kombi vstopajo mirno, brez prerivanja. Med vožnjo ne motijo voznika, ne povzročajo škode in ne ogrožajo varnosti sebe in drugih.

Da bi vzgojno-izobraževalno delo potekalo nemoteno in da bi se zagotavljala varnost, učitelji in učenci opravljajo dnevna dežurstva v posameznih šolskih prostorih. Vsak dan opravlja dežurstvo 6 učiteljev in sicer:

 • 1 učitelj v pritličju razredne stopnje, 1 učitelj v nadstropju razredne stopnje, 2 učitelja v pritličju predmetne stopnje, 2 učitelja v nadstropju predmetne stopnje.
 • Dežurstvo pri kosilu opravljata 1 učitelj razredne in 1 učitelj predmetne stopnje po razporeditvi, ki je na vidnem mestu v zbornici.
 • Dežurstvo učiteljev traja od 7.15 do 8.00 ure in med odmori.

Po dogovoru s starši pri dežurstvu sodelujejo učenci 8. in 9. razreda, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v mapi dežurstev. Na prostoru, ki je temu namenjen, se sme zadrževati le dežurni učenec.

3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

PRIHOD V ŠOLO IN ODHOD DOMOV

 • Šolska vrata se za učence odprejo ob 6.30. Za vozače iz Marije Reke, Matk in Šešč ter za učence, ki imajo preduro ob 7.00.
 • Pouk se začne ob 8.00. V šolo so učenci dolžni priti10 minut pred 8.00, ko je dovoljen vstop učencem predmetne stopnje v šolo.
 • Učenci vozači na pouk počakajo v za to določeni učilnici, razredna stopnja v klubski sobi, predmetna stopnja v učilnici za zgodovino.
 • Starši spremljajo otroka le do garderobe, razen otrok 1. razreda.
 • V času pouka sme učenec zapustiti šolo le s pisnim dovoljenjem staršev.

PRAVILA VEDENJA V GARDEROBI

 • V garderobi se učenci preobujejo v šolske copate, saj hoja v čevljih v šolskih prostorih ni dovoljena. Isto pravilo velja tudi za udeležence dejavnosti, ki se v telovadnici in ostalih šolskih prostorih izvajajo v popoldanskem času (interesne dejavnosti, plesne vaje...)
 • Učenci od 6. do 9. razreda svojo garderobo hranijo v garderobnih omaricah.
 • Vsak učenec prejme ključ garderobne omarice in zanjo odgovarja do konca šolskega leta, ko ključ vrne razredniku. V primeru izgube ključa, o tem obvesti razrednika.
 • Na koncu šolskega leta učenec zapusti urejeno, čisto, nepoškodovano in prazno omarico.
 • V primeru namerne povzročitve škode na omarici, učenec prevzame materialno odgovornost za nastalo škodo.
 • Po končanem pouku se učenci preobujejo in odidejo domov.
 • Zadrževanje v garderobi ni dovoljeno.

POUK IN OSTALE ŠOLSKE DEJAVNOSTI

 • Ob zvonjenju so učenci v ustrezni učilnici in pripravljen na pouk. Zadrževanje na stopniščih in v sanitarijah ni dovoljeno.
 • Med šolskimi urami naj bo na hodnikih mir. Tudi sicer se zaradi varnosti po hodnikih učenci ne lovite.
 • V času pouka je v šoli prepovedana uporaba MP3 predvajalnikov ter mobilnih telefonov (telefoniranje, fotografiranje, snemanje ...). Telefoni morajo biti izklopljeni.
 • Če je učenec odsoten od pouka, mora zamujeno snov predelati in nadomestiti manjkajoče znanje.
 • V telovadnico lahko učenci vstopajo samo v spremstvu učitelja.
 • Učenci se po hodnikih, stopniščih in ostalih prostorih gibljejo po desni strani v smeri hoje.
 • Učenci morajo po končanem pouku in ostalih šolskih dejavnostih šolo zapustiti in oditi domov.
 • Brez dovoljenja učitelja so do 14.30 oz. dokler niso zaključene vse šolske dejavnosti, prepovedane vse aktivnosti na šolskem igrišču.

MALICA IN KOSILO

 • Glavni odmor (razredna stopnja – po prvi šolski uri; predmetna stopnja – po drugi šolski uri) traja 20 minut in je namenjen malici.
 • Preden si učenci vzamejo malico, poskrbijo za ustrezno higieno. Malicajo na svojem prostoru ter nato za seboj skrbno pospravijo. Pred zvonjenjem zaključijo s prehranjevanjem. Dežurna učenca pospravita in počistita servirno klop.
 • V času kosila se smejo učenci v jedilnici zadrževati le, če kosijo v šoli. Upoštevajo pravila kulturnega prehranjevanja.

VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

Za red in čistočo so dolžni skrbeti vsi učenci in izvajalci vzgojno-izobraževalnih programov. Smeti in odpadke odlagamo v koše za smeti. Ločeno zbiramo odpadke. Ob odhodu iz učilnice dežurni učenci pogasnejo luči in poskrbijo za urejenost učilnice, učilnico zapustijo zadnji. Varčujemo z električno energijo, vodo ter toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami. Na hodnikih razstavljeni izdelki predstavljajo učenčevo ustvarjalnost tudi zunanjim obiskovalcem, zato poskrbimo, da ostanejo nepoškodovani. Skrbimo, da ostane šolski inventar nepoškodovan. Prav tako skrben bodi do lastnine drugih učencev in delavcev šole. Škodo, ki jo učenec namerno povzroči, morajo poravnati njegovi starši. V skrbi za svojo varnost in varnost drugih, se ne nagibaj skozi okno, ne meči ven stvari, ne ogovarjaj mimoidočih, okna odpiraj le na nagib. V šolskih prostorih in območju šole je prepovedano kajenje ter uživanje alkohola in drugih drog; enako velja za pirotehnična sredstva. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi k dejavnostim, ki ji šola organizira zunaj šolskih prostorov.

ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV

V poslopju šole in na šolskih površinah ni dovoljeno kajenje, posedovanje ali uživanje alkohola, droge in drugih psihoaktivnih sredstev. Enako velja za druge oblike šolskega dela: šolo v naravi, ekskurzije ...
Za drugačne oblike pouka (ekskurzije, šola v naravi, tekmovanja ...) velja glede reda dogovor med učenci in učiteljem oziroma razrednikom.

POSKRBIMO ZA PRIJETNO VZDUŠJE V ŠOLI!

Ne pozabi na prijazen pozdrav. Lepih besed, kot sta prosim in hvala, ni nikoli preveč.
Mlajšim učencem bodi vedno dober zgled in ne strah in trepet.
Do učiteljev, delavcev šole, učencev in vseh obiskovalcev bodi vljuden in spoštljiv, kot gotovo želiš, da bodo oni do tebe.
Pravila lepega vedenja, spoštljivega odnosa do ljudi in stvari veljajo za šolsko poslopje, druge šolske površine in vse druge kraje, kjer poteka vzgojno-izobraževalno delo.
Za lep videz šole in njene okolice skrbijo vsi učenci, zaposleni, starši in ostali uporabniki.

4. VZGOJNI UKREPI ZA POSAMEZNE KRŠITVE PRAVIL

Vzgojne ukrepe bomo izvajali v primerih, ko bodo kršena pravila šolskega reda in druge pravice in dolžnosti. Kršitve so:

 • uporaba mobitelov, MP3 in drugih elektronskih naprav med poukom oziroma brez dovoljenja
 • zamujanje in krajše neupravičeno izostajanje od pouka do 5 ur
 • nespoštovanje navodil učitelja in razrednih dogovorov
 • ponavljanje lažjih kršitev
 • nepooblaščeno snemanje, fotografiranje učencev in delavcev šole
 • verbalno nasilje, ustrahovanje, izsiljevanje
 • namerno uničevanje tuje ali šolske lastnine
 • fizično nasilje
 • posedovanje pirotehničnih sredstev in vnos nevarnih predmetov
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov
 • kajenje, pitje alkohola in uživanje drugih prepovedanih substanc

O teži posameznega prekrška odločajo strokovni delavci šole.
Pred izrekanjem vzgojnih ukrepov bomo omogočili podporo učencu pri iskanju možnosti in priložnosti za učenje in spremembo neustreznega vedenja. Pri tem bodo sodelovali učenci, starši in strokovni delavci šole. O uporabi vzgojnega ukrepa bomo obvestili starše učencev.

VZGOJNI UKREPI:

 • vpis v dnevnik oddelka, če gre za manjšo kršitev reda in discipline v oddelku.
 • razgovor z razrednikom ali učiteljem, če gre za kršitev, za katero je potrebno podrobnejše pojasnilo učencu.
 • opravičilo, če je ugotovljeno, da je učenec kršil moralne norme, pravila hišnega, šolskega reda oziroma užalil drugega učenca, učitelja ali tretje osebe.
 • obvestilo staršem po telefonu o dogodku, ki ga je povzročil učenec s kršenjem dogovorov ali pravil šole ali pisno vabilo na razgovor
 • ukinitev nekaterih pravic učencu, ki so povezane s kršitvami šolskih pravil, s pridobljenimi statusi in ugodnostmi, ki jih šola nudi učencem
  • prepoved vstopanja, zadrževanja ali uporabe določenih šolskih prostorov
  • prepoved približevanja določenemu učencu, seveda v okvirih, ki jih določa nujnost zadrževanja v istih prostorih
  • odvzem statusa učencu

   Šola lahko status začasno oziroma trajno odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora.
   Učencu status lahko miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši in učenec.
   O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si pridobi mnenje razrednika in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

 • družbeno koristno delo za učence, ki so namerno storili prekršek in za katere se oceni, da bi ta oblika učinkovala. Koristno delo bo lahko obsegalo dodatno delo v oddelku kot je dodatno dežuranje učenca, nošenje hrane v oddelek ipd. ter izven časa pouka v knjižnici, pomoč hišniku ali v kuhinji v okviru zmožnosti in pristojnosti učenca.
 • povečan nadzor nad učencem v času odmora, ko učenec čaka na drugo dejavnost po urniku. Nadzor je potreben, če učenec pogosto krši hišni red in pravila šolskega reda in bi lahko med čakanjem izpeljal neprimerno dejanje ali povzročil škodo.
 • dodatno spremstvo ali nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli organizira šola za učenca, ki z neupoštevanjem navodil ogroža svojo varnost in varnost drugih.
 • odstranitev učenca od pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti je možna, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča normalno izvedbo procesa. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih meja in sprejemljivega vedenja. Učenec v času odstranitve opravlja vzgojno izobraževalno delo pod nadzorom strokovnega delavca.

VZGOJNI OPOMINI:

Izrekanje vzgojnih opominov ureja Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli Ur.l. RS, št. 76/2008
Če učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in odgovornosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, mu šola izreče vzgojni opomin. Izreče ga v primeru, da vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe, določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda.
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole.
Če je učenec prejel vzgojni opomin, šola skupaj s starši in učencem sestavi individualizirani vzgojni načrt. V njem so opredeljeni vzgojni cilji in vzgojne dejavnosti za izboljšanje učenčevega vedenja.

Šola lahko učenca po izrečenem 3. vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev (54 čl. ZOsn in Pravilnik o vzgojnih opominih v OŠ, Uradni list RS, št. 76/08).

5. ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti, skupnosti učencev in šolski parlament. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razredni¬kom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku,
 • organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in pomoč sošolcem v različnih težavah,
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • organizirajo različne oblike dežurstva,
 • organizirajo različne akcije in prireditve,
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Skupnost učencev šole sestavljajo učenci iz oddelčnih skupnosti. Učenci oddelčne skupnosti praviloma izberejo dva predstavnika v skupnost učencev šole. Le-ta pod vodstvom mentorja opravlja različne dejavnosti za izboljšanje medsebojnih odnosov, spodbuja čut za druge ljudi (v solidarnostnih akcijah), zaznava nasilje, poniževanje, zatiranje učencev ...
Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli. Šolski parlament skliče ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

6. OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno ali osebno opravičilo razredniku. Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, lahko zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.
Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja.
O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

7. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, in rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu, razrednik o tem obvesti starše učenca. Šola organizira v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi sistematične preglede zob, predavanja na temo negovanja in učenje pravilnega čiščenja zob. Za zdravljenje zob skrbi šolska zobna ambulanta.

Šola osvešča učence o zdravem načinu življenja. Učence in starše osvešča o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

8. NAČIN INFORMIRANJA UČENCEV IN STARŠEV

Obvestila objavlja vodstvo šole in strokovni delavci za vse učence hkrati po šolskem radiu ob koncu tretje šolske ure.
Nadomeščanja manjkajočih učiteljev so objavljena praviloma en dan vnaprej na oglasni deski na hodniku pri vhodu.
Nekatera obvestila dobijo starši in učenci v ustni in pisni obliki, druga pa so objavljena na oglasnih deskah na hodnikih, na spletni strani šole in v šolski publikaciji.
V primeru kršitev pravil ali v primeru nujnih zadev šola obvesti starše po telefonu.

Pravila šolskega reda začnejo veljati s 1. 9. 2009.

Predsednica sveta šole: Janja Klančnik
Ravnatelj: Oton Račečič


Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07) izdaja ravnatelj OŠ Prebold dne 2. 6. 2008 naslednja

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Prebold

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:
– učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– učencem, ki so perspektivni športniki

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen
Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe.
Učenec pridobi status, če je obremenjen z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen.
Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Učenec pridobi status športnika, če je obremenjen več kot 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu in je dosegel v preteklem šolskem letu vidne uspehe na državnem nivoju.
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.

3. člen
Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, določenim s temi pravili.
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

4. člen
Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) učenca in učenec.
K predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti:
– za status učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program skupaj s tedenskim obsegom dejavnosti;
– za status učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze skupaj z rezultati in urnik tedenske obremenitve v športni panogi;
Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca oziroma eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.
Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu.
Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

5. člen
Šola dodeli učencu status najmanj za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.
Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil dodeljen.

6. člen
Na začetku vsakega šolskega leta šola ob upoštevanju dokazil preveri, ali učenec izpolnjuje pogoje za status, ki ga je imel v preteklem šolskem letu.
Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za status, ga šola lahko podaljša.
Vlogo za podaljšanje statusa skupaj z dokazili je treba predložiti najkasneje do roka, določenega v petem odstavku 4. člena tega pravilnika.

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

7. člen
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu športniku določi ravnatelj z odločbo o dodelitvi statusa.
O prilagoditvah obveznosti učenca, ki se vzporedno izobražuje, se šola in starši učenca lahko pisno dogovorijo.

8. člen
Z odločbo o dodelitvi statusa in dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.
Prilagodijo se zlasti:
– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavostih šole,
– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Učencu športniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.

9. člen
Odločba o dodelitvi statusa začne veljati takoj.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca.

10. člen
Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa.
Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.
Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

11. člen
Učencu lahko preneha status:
– na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;
– če mu je dodeljen za določen čas;
– če mu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje;
– če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen, in
– če se mu odvzame zaradi neizpolnjevanja obveznosti po drugem členu pravil.

12. člen
Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame status.
Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor.

13. člen
Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši, razrednik oziroma drugi podpisniki dogovora.
Med mirovanjem statusa učenec oziroma dijak ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.
O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

VI. VARSTVO PRAVIC

14. člen
Odločba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoča za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

15. člen
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo.

16. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.
O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

17. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu oziroma dijaku zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.

VII. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2008.

Ravnatelj
Oton Račečič 

Priloge pravil:
1. Prijavni obrazec
2. Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši

Kontakt

Osnovna šola Prebold

Graščinska 7, 3312 Prebold
Tel.: 03 703 64 20
fax: 03 703 64 30
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov. Zakonodaja lastnikom spletnih strani nalaga, da morajo svoje obiskovalce informirati o piškotkih, ki jih uporablja njihova spletna stran, za uporabo piškotkov pa potrebujejo privoljenje vsakega obiskovalca. Pravila za piškotke..

  Sprejmete piškotke iz te spletne strani?
EU Cookie Directive