Namen sklada je financiranje dejavnosti posameznega oddelka, za obogatitev programa šole in materialnega standarda šole. Po najboljših močeh se trudimo zbirati sredstva za zagotavljanje kakovostnega razširjenega programa, ki ni financiran s strani države in ustanovitelja.

Namen sklada je tudi dobrodelnost in pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa.

V skladu s prenovljenimi Pravili delovanja namenja šolski sklad sredstva za namene opredeljene v 135. Členu ZOFVI, ki ne predvideva pomoči socialno ogroženim. Zanje je v občini  na voljo humanitarna dejavnost v okviru Rdečega križa, Društva prijateljev mladine in drugih humanitarnih organizacij, s katerimi sodelujemo.

 

SREDSTVA NAMENJAMO:

 • za pomoč oddelčnim skupnostim za šolo v naravi, tabore, ekskurzije …,
 • za nabavo didaktičnih pripomočkov, likovnega materiala, igrač …,
 • nakup učil,
 • nakup nadstandardne opreme,
 • delavnice za nadarjene učence,
 • nakup športne opreme,
 • nakup knjig za šolsko knjižnico

 

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

 • Matej Gorišek
 • Urška Žagar
 • Barbara Cukjati – namestnica predsednice
 • Urška Čevnik

 

PREDSTAVNIKI ŠOLE:

 • Simona Žvikart Repnik – predsednica
 • Antonija Ocvirk – zapisnikarica
 • Ksenija Guček Pereira