Status učenca športnika ali učenca umetnika lahko pridobi učenec na podlagi Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti. Na podlagi pravil šola določi podrobnejši postopek za pridobitev statusa, oblikuje prijavni obrazec in oblikuje Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši učenca.

Kriteriji:

Status učenca perspektivnega mladega umetnika si lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti in je pri tem uspešen.

Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.

Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da je uspešen v šoli, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.

O dodelitvi statusa odloča ravnatelj.