AKCIJSKI NAČRT IZVAJANJA POUKA NA DALJAVO

Cilj in način izvedbe pouka na daljavo je, da le-ta poteka čim bolj učinkovito, razumljivo in hkrati enostavno za vse uporabnike.

Po dogovoru na sestanku učiteljskega zbora 31. 8. 2020 smo se odločili, da za komunikacijo in posredovanje gradiv uporabljamo pripomoček eAsistent.

Na sestanku z vodji aktivov 6. 11. 2020 smo sklenili, da učitelji v 1. triletju posredujejo učna gradiva preko zavihka Sporočila na elektronske naslove staršev, učitelji od 4. do 9. razreda pa za objavljanje gradiv uporabljajo spletne učilnice XoolTime. Preko eAsistent-a tudi poteka vsa ostala komunikacija z učenci in s starši.

Načrt opredeljuje naloge posameznih deležnikov v izobraževalnem procesu na daljavo in časovnico opravljanja nalog.

IZVAJALEC AKTIVNOSTI IN NALOGE
razredniki od 1. do 9. razreda
 • pridobivajo informacije glede računalniške opreme svojih učencev
 • odgovarjajo na vprašanja in nudijo pomoč staršem in učencem
 • pregledajo neodzivne učence v eDnevnik-u in kontaktirajo njihove starše
 • od staršev zberejo povratne informacije o delu v tekočem tednu in jih posredujejo vodstvu
razredniki – 1. razred
 • 1x tedensko pošiljajo učno gradivo na elektronski naslov staršev
 • pripravljajo učno gradivo za naslednji teden
 • sprotno preverjajo delo učencev, odgovarjajo na njihova vprašanja, rešujejo težave ipd.
razredniki – 2. in 3. razred
 • 2x tedensko pošiljajo učno gradivo na elektronski naslov staršev
 • pripravljajo učno gradivo za naslednje dni
 • sprotno preverjajo delo učencev, odgovarjajo na njihova vprašanja, rešujejo težave ipd.
učitelji v 1. triletju
 • učno gradivo pošiljajo v dogovoru z razredniki
 • pripravljajo učno gradivo za naslednje dni
 • sprotno preverjajo delo učencev, odgovarjajo na njihova vprašanja, rešujejo težave ipd.
učitelji posameznih predmetov od 4. do 9. razreda
 • pripravljajo učno gradivo za naslednji dan
 • pouk praviloma izvajajo po urniku
 • objavijo novo gradivo v spletni učilnici; v to gradivo so poleg navodil vključene različne spletne povezave, video/glasovni posnetki razlag učne snovi, videokonference ipd.
 • sprotno preverjajo delo učencev, odgovarjajo na njihova vprašanja, rešujejo težave ipd.
 • v eDnevnik vpisujejo učence, ki se jim ne odzovejo
učitelji ISP, DSP in OPB
 • izvajajo dodatno strokovno pomoč po urniku preko videokonferenc
 • prilagajajo učno gradivo glede na posameznega učenca
 • rešujejo morebitne težave pri posameznikih
učenci
 • učenci dnevno opravljajo naloge v skladu z navodili
 • držijo se načela vljudnosti pri pouku na daljavo
 • starejši učenci v primeru nejasnosti ali težav kontaktirajo predmetnega učitelja oziroma razrednika
starši
 • spremljajo otrokovo delo in mu po potrebi svetujejo
 • pomagajo mu pri uporabi računalniške tehnologije
 • v primeru nejasnosti ali težav kontaktirajo predmetnega učitelja oziroma razrednika
 • konec tedna posredujejo povratno informacijo razredniku
aktivi
 • med njimi poteka vsakodnevna komunikacija
 • usklajujejo učna gradiva
 • pomagajo si pri izvedbi aktivnosti na daljavo
 • v primeru bolniške odsotnosti učitelja prevzamejo njegovo delo
svetovalna služba
 • sodeluje z učitelji in starši
 • vodi poklicno orientacijo za devetošolce
 • usklajuje individualno pomoč na daljavo
 • sodeluje z zunanjimi inštitucijami
vodstvo
 • spremlja delo učiteljev oz. posameznih aktivov
 • koordinira delo v naslednjih dneh
 • skrbi za ustrezno nadomeščanje odsotnih učiteljev
 • odpravlja težave in odgovarja na vprašanja vseh deležnikov zavoda

Pridržujemo si pravico do spremembe akcijskega načrta.

 

Pripravila:

Peter Žurej, ravnatelj

Vesna Kumer, pomočnica ravnatelja