Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Prebold

  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa, ki je izdal katalog:

Osnovna šola Prebold

Naslov: Graščinska cesta 7, 3312 Prebold

 

Tel: 03 / 70 36 420

Faks: 03 / 70 36 430

e-naslov: os.prebold@sola-prebold.si

domača spletna stran: http://sola-prebold.si

 

Katalog je sprejel: Peter Žurej, ravnatelj

 

Datum zadnje spremembe kataloga: 17. 5. 2021

 

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Peter Žurej, ravnatelj

Naslov: Graščinska cesta 7, 3312 Prebold

Tel: 03 / 70 36 420

e-naslov: os.prebold@sola-prebold.si

  1. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je objavljenih na naši spletni strani. Do ostalih informacij javnega značaja lahko dostopate na podlagi individualne zahteve. Zahtevo nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti. Pri zahtevi, ki je poslana z elektronsko pošto, obstaja možnost, da je uvrščena med neželeno (spam) in je ne bomo prejeli. Za zahtevo poslano preko elektronske pošte lahko zahtevamo identifikacijo z digitalnim potrdilom ali na drug dogovorjen način. V zahtevi poleg opredelitve informacij, ki jih zahtevate, navedite tudi obliko, v kateri želite informacije prejeti (fotokopije, e-oblika, vpogled). O vaši zahtevi bomo odločili najkasneje v 20 delovnih dneh, razen v času izrednih razmer. Vpogled v obsežnejše sklope informacij javnega značaja je mogoč v prostorih šole po predhodnem dogovoru v času od 8.00 do 10.00.

Materialne stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunamo po spodaj objavljenem stroškovniku. Zaračunamo jih le po predhodnem opozorilu, če presežejo 20 evrov.

Postopek dostopa in ponoven uporabe informacij javnega značaja se izvaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; ZDIJZ) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/06).

  1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA:
Organigram:

Organigram je objavljen na šolski spletni strani: http://sola-prebold.si/?page_id=35

Seznam organizacijskih enot:
Vrtec Prebold Naslov: Na bazen 1, 3312 Prebold

Tel: 03 / 70 36 420

Faks: 03 / 70 36 430

e-naslov: os.prebold@sola-prebold.si

Vodja: Mateja Matko, pomočnica ravnatelja vrtca

 

Seznam glavnih predpisov:
Državni predpisi:

·         Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

·         Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

·           Zakon o vrtcih (ZVrt)

·         Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)

·         Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)

·         Podzakonski akti s področja osnovnega šolstva

·         Podzakonski akti s področja predšolske vzgoje

·         Drugi državni predpisi so dostopni na: Pravno-informacijski sistem RS

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold (Ur. l. RS, 32/1999, 24/2007 in 38/2016); spletna povezava PisRS

 Interni akti:

·         http://sola-prebold.si/?page_id=31

 

Seznam strateških in programskih dokumentov in poročil
Letni delovni načrti:

–          http://sola-prebold.si/?page_id=31

Letna poročila:

–          http://sola-prebold.si/?page_id=31

 

Upravni postopki in storitve
Vrtci

Vpis in sprejem otroka v vrtec

Postopki javnega naročanja

Javni natečaji za zaposlitev

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Osnovne šole

 Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

Postopki javnega naročanja

Javni natečaji za zaposlitev

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
 Organ ne upravlja javnih evidenc.

 

Stroškovnik (17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – Uradni list RS, št. 24/16) – stroški se obračunajo brez DDV
Postavka vrednost
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra
elektronski zapis na enem USB-ključku po nabavni ceni USB
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra
poštnina za pošiljanje informacij po pošti po veljavnem ceniku poštnih storitev

 

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja na podlagi ZDIJZ
1. Izbrana ponudba na razpisu
2. /
3. /
4. /
5. /