Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Prebold

Graščinska cesta 7

Telefon: 03 703 64 20

Fax: 03 703 64 30

Odgovorna uradna oseba: ravnatelj

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://sola-prebold.si/

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja

2. 1. Podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda: osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Prebold, Graščinska cesta 7, 3312 Prebold Enota vrtca Prebold

2. 2 Kontaktni podatki uradne osebe

Pristojna oseba: ravnatelj

2. 3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

Akt o ustanovitvi

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šolske prehrane

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o hišnem redu na Osnovni šoli Prebold

Državni predpisi

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Zakon o javnih naročilih

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

Zakon o knjižničarstvu

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o osnovni šoli

Zakon o vrtcih

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje

Pravilnik o publikaciji o OŠ

Pravilnik o publikaciji vrtca

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Pravilnik o plačilih staršev za program v vrtcih

Predpisi EU:

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

  1. 4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

  1. 5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt (LDN) Učbeniški sklad

  1. 6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

Vpis v prvi razred.

Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.

  1. 7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Jih ni.

  1. 8. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

  1. 9. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa. Objave že posredovanih informacij javnega značaja.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta http://sola-prebold.si/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Stroškovnik:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja.