Želene vzgojno-izobraževalne cilje bomo dosegali v sodelovanju med šolo in starši:

  • na urah pri pouku,
  • na govorilnih urah,
  • na roditeljskih sestankih,
  • z aktivnim sodelovanjem staršev pri prireditvah oddelka, pri dnevih dejavnosti, sprostitvenih dejavnostih in ekskurzijah.

ODDELČNE SKUPNOSTI STARŠEV spremljajo delo oddelkov. Starši dajejo predloge za dodatne aktivnosti oddelčnih skupnosti, spremljajo napredek svojih otrok, se seznanjajo z dogodki, življenjem in delom oddelka. Predlagajo nadstandardne storitve in dajejo soglasje k nadstandardnim programom.

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, kjer starši izražajo svoje interese, pobude, predloge in mnenja ter vprašanja v zvezi z delovanjem šole.

Dva predstavnika staršev iz sveta staršev šole in en predstavnik iz sveta staršev vrtca sta izvoljena v svet zavoda.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa šole, vzgojnega načrta, pravilih šolskega reda, da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, lahko oblikuje delovne skupine in se povezuje v regionalne aktive.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo oziroma potrdijo na roditeljskem sestanku.

Mandat staršev v svetu staršev je po Poslovniku sveta staršev, sprejetem 14. 3. 2019, eno (1) leto brez omejitve glede števila mandatov.

Člani sveta staršev, potrjeni oziroma izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih v šolskem letu 2022/23, so:

1. a Menaf Sinani 5. a Boštjan Herodež – PREDSEDNIK
1. b Lidija Planko 5. b Anja Stergar
X   6. a Jolanda Tominšek
2. a Alja Stepišnik  6. b Tina Lorger
2. b Neli Novak 6. c Kristijan Lamot
2. c Ivana Koren 7. a Tanja Gostečnik
3. a Janja Vedenik 7. b Albina Lobnikar Paunović
3. b Matjaž Debelak 7. c Andrejka Lah
3. c Katjuša Stepišnik 8. a Miran Kramar
4. a Aleksandra Tisom 8. b Jernej Prodnik
4. b Damir Simonović 8. c Tanja Rezar
4. c Nadja Klančnik 9. a Alja Pader Govejšek
X   9. b Monika Herodež