Želene vzgojno-izobraževalne cilje bomo dosegali v sodelovanju med šolo in starši:

  • na urah pri pouku,
  • na govorilnih urah,
  • na roditeljskih sestankih,
  • z aktivnim sodelovanjem staršev pri prireditvah oddelka, pri dnevih dejavnosti, sprostitvenih dejavnostih in ekskurzijah.

ODDELČNE SKUPNOSTI STARŠEV spremljajo delo oddelkov. Starši dajejo predloge za dodatne aktivnosti oddelčnih skupnosti, spremljajo napredek svojih otrok, se seznanjajo z dogodki, življenjem in delom oddelka. Predlagajo nadstandardne storitve in dajejo soglasje k nadstandardnim programom.

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, kjer starši izražajo svoje interese, pobude, predloge in mnenja ter vprašanja v zvezi z delovanjem šole.

Dva predstavnika staršev iz sveta staršev šole in en predstavnik iz sveta staršev vrtca sta izvoljena v svet zavoda.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa šole, vzgojnega načrta, pravilih šolskega reda, da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, lahko oblikuje delovne skupine in se povezuje v regionalne aktive.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo oziroma potrdijo na roditeljskem sestanku.

Mandat staršev v svetu staršev je po Poslovniku sveta staršev, sprejetem 14. 3. 2019, eno (1) leto brez omejitve glede števila mandatov.

Člani sveta staršev, potrjeni oziroma izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih v šolskem letu 2020/21, so:

Oddelek Ime in priimek
1a Matic Pečovnik
1b Matjaž Debelak
1c Katjuša Stepišnik
2a Matej Gorišek
2b Damir Simonović
2c Nadja Klančnik
3a Alenka Končina Zagožen
3b Polona Kolenc Levar
4a Jolanda Tominšek
4b Sonja Letnik
4c Kristijan Lamot
5a Tanja Gostečnik
5b Gorazd Krajnc
5c Andrejka Lah
6a Miran Kramar
6b Jernej Prodnik
6c Tanja Rezar
7a Alja Pader Govejšek
7b Monika Herodež
8a Matej Križnik
8b Jure Terpin
9a Janez Stergar
9b Mojca Štruc