Želene vzgojno-izobraževalne cilje bomo dosegali v sodelovanju med šolo in starši:

 • na urah pri pouku,
 • na govorilnih urah,
 • na roditeljskih sestankih,
 • z aktivnim sodelovanjem staršev pri prireditvah oddelka, pri dnevih dejavnosti, sprostitvenih dejavnostih in ekskurzijah.

ODDELČNE SKUPNOSTI STARŠEV spremljajo delo oddelkov. Starši dajejo predloge za dodatne aktivnosti oddelčnih skupnosti, spremljajo napredek svojih otrok, se seznanjajo z dogodki, življenjem in delom oddelka. Predlagajo nadstandardne storitve in dajejo soglasje k nadstandardnim programom. Starši lahko vodijo sprostitvene dejavnosti in  izvajajo predavanja na roditeljskih sestankih.

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, kjer starši izražajo svoje interese.

Dva predstavnika staršev iz sveta staršev šole in en predstavnik iz sveta staršev vrtca sta izvoljena v svet zavoda.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, sodeluje pri nastajanju predloga programa šole, vzgojnega načrta, pravilih šolskega reda, da mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, lahko oblikuje delovne skupine in se povezuje v regionalne aktive.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo oziroma potrdijo na roditeljskem sestanku.

Mandat staršev v svetu staršev je po Poslovniku sveta staršev, sprejetem 13. 12. 2007, 3 leta (priloga spodaj).

Člani sveta staršev, potrjeni oziroma izvoljeni na oddelčnih roditeljskih sestankih v septembru 2016, so:

 • 1. a: Jolanda Tominšek
 • 1. b: Sanja Kuserban
 • 1. c: Lasko Gelebešev
 • 2. a: Alenka Končina Zagožen
 • 2. b: Tanja Gostečnik
 • 3. a: Mateja Doberšek
 • 3. b: Jernej Prodnik
 • 3. c: Tanja Podobnik
 • 4. a: Anton Vahčič
 • 4. b: Monika Herodež
 • 5. a: Matej Križnik
 • 5. b: Nataša Terpin
 • 6. a: Janez Stergar
 • 6. b: Mojca Štruc
 • 7. a: Brigita Petek
 • 7. b: Barbara Jošt
 • 8. a: Marko Les
 • 8. b: Rok Kodrun
 • 9. a: Breda Pišek
 • 9. b: Boris Dolinšek