Svet šole je najvišji organ upravljanja šole. Sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o realizaciji LDN, zaključni račun ter razne akte in pravila. Imenuje ravnatelja šole, predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti, daje predloge in mnenja o raznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi šole. Od septembra 2015 deluje svet šole z naslednjimi predstavniki:

Trije predstavniki občine

 • Manica Ocvirk
 • Lilijana Kač
 • Boštjan Herodež

Trije predstavniki staršev

 • Gregor Zagoričnik
 • Rok Kodrun
 • Alenka Končina Zagožen

Pet predstavnikov delavcev

 • Bojana Hrovat
 • Darja Melinc Miklič
 • Antonija Ocvirk
 • Mateja Matko
 • Milojka Kupec

Zapisnik 19. seje

Zapisnik 20. seje

Zapisnik 21. seje

Zapisnik 22. seje

Zapisnik 23. seje

Zapisnik 24. seje

Zapisnik 25. seje