Svet šole je najvišji organ upravljanja šole. Sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o realizaciji LDN, zaključni račun ter razne akte in pravila. Imenuje ravnatelja šole, predlaga ustanovitelju spremembe in razširitev dejavnosti, daje predloge in mnenja o raznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi šole. Od septembra 2015 deluje svet šole z naslednjimi predstavniki:

Trije predstavniki občine

 • Manica Ocvirk
 • Lilijana Kač
 • Boštjan Herodež

Trije predstavniki staršev

 • Gregor Zagoričnik
 • Rok Kodrun
 • Aleksandra Tisom

Pet predstavnikov delavcev

 • Bojana Hrovat
 • Darja Melinc Miklič
 • Antonija Ocvirk
 • Mateja Matko
 • Milojka Kupec

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Prebold

Zapisnik 19. seje

Zapisnik 20. seje

Zapisnik 21. seje

Zapisnik 22. seje

Zapisnik 23. seje

Zapisnik 24. seje

Zapisnik 25. seje

Zapisnik 26. seje