Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Prebold
Skrajšano ime šole: OŠ Prebold
Sedež šole: Graščinska cesta 7, Prebold
V sestavo osnovne šole sodi Organizacijska enota VRTEC Prebold, Na bazen 1, Prebold.
Ustanovitelj šole je Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, Prebold.

šolski okoliš: Matke, Šešče, Dolenja vas, Sv. Lovrenc, Kaplja vas, Latkova vas, Marija Reka in Prebold.

Graščinska 7, 3312 Prebold
Tel.: 03 703 64 20; fax: 03 703 64 30
E-mail: os.prebold@guest.arnes.si

Zemljevid:

 

 

KRATKA ZGODOVINA

Ustanovitev redne državne/ ljudske šole v Preboldu je bila leta 1818, ko naj bi uredili in dogradili prvo šolsko poslopje oz. učilnico. Po dolgih letih delovanja šole v manjših zgradbah je bila 5. 5. 1910 uradna otvoritev prve večje šolske stavbe s šestimi razredi, ki danes predstavlja prenovljeno severno pročelje šole. Februarja 1949 se je šola iz ljudske šole preimenovala v ˝Sedemletko Šentpavel ob Savinji˝, avgusta 1957 se je šola preimenovala v ˝Osemletno osnovno šolo Prebold˝, novembra 1965 pa se je ob uradni otvoritvi prvega prizidka k stari šoli preimenovala v ˝Osnovno šolo Slavka Šlandra Prebold˝. Novembra 1975 je bila uradna otvoritev drugega prizidka s telovadnico in takrat se je šola poimenovala ˝Celodnevna osnovna šola Slavka Šlandra Prebold˝. Celodnevna šola se je leta 1990 ukinila, šola se je ponovno preimenovala v ˝Osnovno šolo Slavka Šlandra Prebold˝. Šola se je po osamosvojitvi Slovenije z uradnim imenom ˝Osnovna šola Prebold˝ 19. 12. 1996 preimenovala z občinskim odlokom Občine Žalec. 1. 1. 1999 se je šoli priključil vrtec kot samostojna organizacijska enota osnovne šole Prebold. Leta 2005 je bila zgrajena velika telovadnica, leta 2007 pa dograjena še nova knjižnica.

POMEMBNE LETNICE

1818 – ustanovitev šole, začetki poučevanja v Kaplaniji
1909 – zgrajeno šolsko poslopje, kjer je še sedaj pouk za predmetno stopnjo -zanimivost: takratni predmetnik (PETJE, RISANJE, TELOVADBA, LEPOPIS, MEMORIRANJE, VEROUK, RAČUNANJE, za dekleta ROČNA DELA, za fante pa DELO v sadovnjaku in čebelnjaku)
1910/11 – ustanovitev šolske knjižnice in kuhinje
1911/12– uvede se šestrazrednica in nov učni predmet – nemščina v 6. razredu
1931 – šola dobi prvi radio aparat
1950 – šola se preimenuje v nižjo gimnazijo in osnovno šolo
1957 – združitev v osemletko
1964 – šolo v celoti prenovijo, dobi štiri nove učilnice, centralno kurjavo-poimenuje se po SLAVKU ŠLANDRU – rodoljubu in narodnem heroju
1975 – otvoritev telovadnice, začetek uvajanja COš
1978 – nova kuhinja
1980 – nov prizidek k šoli – 12 novih učilnic za razredno stopnjo
1987 – ukinitev COš na predmetni stopnji
1989 – ukinitev COš na razredni stopnji
1991 – izgradnja nadzidka nad vhodom v šolo (2 učilnici, kabinet knjižnice)
1991 – uvajanje integriranega pouka
1992 – zgodnje učenje tujega jezika v 4. razredu
1994 – računalniška učilnica, projekt PETRA v 5. razredu
1998 – vključitev šole v gibanje ZDRAVA šOLA; Občinski svet občine Žalec šolo preimenuje v Osnovna šola Prebold
2001 – obnovitev šole – zagotovitev prostorskih pogojev za uvedbo devetletke
2001 – uvedba devetletke v 1. razredu
2003 – izgradnja nove 2-delne telovadnice
2004 – izgradnja asfaltiranega igrišča pri šoli
2006 – preureditev male telovadnice s prizidkom, v knjižnico