Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Posamezne oddelke zastopata po dva delegata, ki ju izvolijo na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem prvem srečanju pregledajo in dopolnijo program dela in na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika Šolske skupnosti.

Cilji in naloge:

Skupnost učencev šole preko predstavnikov sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge:

  • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s poukom, dnevi dejavnosti,
  • ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami itd.,
  • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja na morebitne kršitve pravic učencev,
  • sodeluje pri pripravi prireditev in v projektih,
  • sodeluje pri skrbi za dobre medsebojne odnose na šoli,
  • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • oblikuje šolska pravila in posledice za zmanjševanje medvrstniškega nasilja,
  • skrbi za dosledno izvajanje pravil šolskega reda,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

S sodelovanjem v razpravah šolske skupnosti je udeležencem, posredno pa vsem učencem šole, ponujena možnost vplivanja, kar prinaša pravice in tudi dolžnosti.

Predsednik šolske skupnosti v šol. l. 2018/2019: Jaša Sagadin

Namestnica predsednika šolske skupnosti: Lucija Lobnikar

OTROŠKI PARLAMENT

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas.

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo osnovnošolci zberejo na nacionalnem parlamentu.

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2018/19 je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Letos je prvo leto, ko se tema nadaljuje od lanskega leta.

Mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta v šolskem letu 2018/19:

Nika Kolenc